• ខ្មែរ
  • Eng

ក្រសួងការងារ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Related Post