• ខ្មែរ
  • Eng

រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ នៅថ្ងៃទី១៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

Related Post