• ខ្មែរ
  • Eng

ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត អភិបាលរងខេត្ត នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត បានស្ម័គ្រចិត្តជូនគណៈកម្មាការអន្តអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងជំងឺកូវីដ-១៩ នូវប្រាក់បៀវត្សចំនួន ០៦ ខែ ដោយគិតចាប់ពីខែឧសភា រហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

Related Post