• ខ្មែរ
  • Eng

សេចក្តីជូនដំណឹងជូនបន្ថែមរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ

  • 1.3 K

សេចក្តីជូនដំណឹងជូនបន្ថែមរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ដែលផ្សព្វផ្សយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Related Post