• ខ្មែរ
  • Eng

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១២១ ចុះថ្ងៃទី២១ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការផ្ទេរធនធានបន្ថែមពីថវិការដ្ឋជូនរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន។

Related Post