• ខ្មែរ
  • Eng

សេចក្តីប្រកាសបដិសេធ របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបង ស្តីពីការចុះផ្សាយតាមព័ត៌មាន ដែលបានចាទប្រកាន់ថា បានកាត់លុយពីមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្ត ពី១០ ទៅ៤០ភាគរយ ក្នុងការបើកលុយពីមន្ទីរម្តងៗ ។

សេចក្តីប្រកាសបដិសេធ របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Related Post