• ខ្មែរ
  • Eng

ពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានច្រានចោលអំពីករណីការយល់ច្រឡំថាមន្ត្រីពន្ធនាគារវ៉ៃអ្នកទោសស្លាប់ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Related Post